การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC


รายละเอียดโครงการ


หลักการ/ความสำคัญ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น โดยได้กำหนดจัดการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC จำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย

1. อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 4 ครั้ง
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้สนใจ แต่ละครั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

กำหนดการ


 ZOOM Meeting Business รองรับ 300 คน จำนวน 10 Host แบบรายเดือน — 1-to-all4-8, 11-12, 18-22, 25-27 กรกฎาคม และ 1-3 สิงหาคม 2565

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (รับลิ้งก์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
*ระบบ Online Meeting อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


<< Translate