การจัดศูนย์สอบมาตรฐาน TOEIC


…สำหรับมาตรการคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง…

อัตราค่าลงทะเบียน/รายละเอียด

อัตราค่าสมัครสอบ TOEIC

(1)  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (No Photo) จำนวน 1,100 บาท

(2)  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Photo) จำนวน 1,400 บาท

(3)  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (No Photo) จำนวน 1,400  บาท

(4)  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Photo) จำนวน 2,000 บาท

(5)  บุคคลทั่วไป (Photo)  จำนวน 2,000 บาท


-โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
LANGUAGE CENTER SRRU
-เลขที่บัญชี 644-0-47080-2
-ธนาคาร กรุงเทพ

◊ สิ่งที่ควรรู้ ◊


 “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย” 
 “ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง”
 ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ (ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย)

แผนที่การเดินทาง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook lc

ศูนย์ภาษา ชั้น 2
อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 044710000 ต่อ 0703
<< Translate