การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

อัตราค่าลงทะเบียน/รายละเอียด

ประเภท
อัตราค่าสมัคร
นักศึกษา 1,000
นักศึกษา (no photo) 700
บุคลากรและบุคคลภายนอก 1,500

-โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
LANGUAGE CENTER SRRU
-เลขที่บัญชี 644-0-47080-2
-ธนาคาร กรุงเทพ

◊ สิ่งที่ควรรู้ ◊


 “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย” 
 “ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง”
 ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ 
👉 ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย 

แผนที่การเดินทาง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook lc

ศูนย์ภาษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 044-21388 ต่อ 101